Danh sách 26 thủ tục hành chính
  • Công an cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Tách sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp đổi sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp lại sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Xóa đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an xã
STT Tiêu đề Mức độ
1
Đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Tách sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp đổi sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Cấp lại sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Xóa đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú
Thủ tục hành chính cấp độ 2
9
Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
10
Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
11
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
12
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
13
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
14
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
15
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2
16
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật.
Thủ tục hành chính cấp độ 2
17
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã
Thủ tục hành chính cấp độ 2