Danh sách 16 thủ tục hành chính
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đổi Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Chứng minh nhân dân (12 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
4
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp sau khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
5
Xác nhận số Chứng minh nhân dân (9 số) đã được cấp khi đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân
Thủ tục hành chính cấp độ 2
6
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
7
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
8
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2