Danh sách 6 thủ tục hành chính
  • Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
  • Công an cấp huyện
STT Tiêu đề Mức độ
1
Cấp Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
2
Đổi Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2
3
Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số)
Thủ tục hành chính cấp độ 2