Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc kinh doanh gas

Người gửi: Nguyễn Trọng Nghĩa

Tôi kinh doanh gas và có giấy phép kinh doanh gas, tôi được biết cửa hàng kinh doanh gas có lượng khí tồn từ 70kg trở lên phải thông báo cho cơ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC). Nhưng tôi chỉ kinh doanh gas dưới 70kg thì có cần phải thông báo không? Và có phải chịu sự quản lý về PCCC không?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 2816

Câu trả lời

Đối chiếu với Phụ lục I và Phụ lục III, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật PCCC thì cửa hàng kinh doanh gas của bạn có lượng khí tồn dưới 70 kg không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát PCCC về việc bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào sử dụng và không thuộc danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC.
 

Người trả lời: Bộ Công an