Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp

Người gửi: Cử tri

Cử tri đề nghị Bộ Công an có văn bản hướng dẫn thành lập Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 15117

Câu trả lời

Thực hiện Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, ngày 11/12/2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4051/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII). Tổng cục VIII có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành án hình sự trong phạm vi cả nước; thống nhất quản lý, chỉ đạo công tác thi hành án hình sự, thi hành biện pháp tư pháp, thi hành quyết định đưa người vào cơ sở giáo dục, công tác tạm giam, tạm giữ và hỗ trợ tư pháp theo quy định của pháp luật và của Bộ trưởng Bộ Công an; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Theo hệ lực lượng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, ở Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (PC81), hệ thống gồm 70 trại tạm giam; ở Công an cấp huyện có Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và hệ thống gồm 680/696 nhà tạm giữ.

Ngày 11/02/2011, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 484/QĐ-BCA quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Công an cấp huyện. Về tổ chức bộ máy, Công an cấp huyện có Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (trong đó có nhà tạm giữ và kho vật chứng).

Căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, khối lượng công việc và tình hình biên chế của từng Công an cấp huyện, Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định số đội cụ thể của từng Công an cấp huyện cho phù hợp (không nhất thiết phải triển khai đầy đủ các đội theo quy định). Trong đó, tiêu chí về biên chế bắt buộc phải có từ 05 cán bộ trở lên mới được thành lập đội. Nếu không đủ số lượng cán bộ để thành lập đội riêng, thì Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định ghép các đội về chức năng, nhiệm vụ có quan hệ, gắn kết với nhau./.

Người trả lời: Bộ Công an