Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị quy định biên chế lực lượng Công an chính quy và lực lượng dân phòng căn cứ theo tổng số nhân khẩu của mỗi xã, phường

Người gửi: Cử tri

Cử tri phản ánh hiện nay có sự chênh lệch về biên chế lực lượng Công an chính quy và lực lượng dân phòng giữa xã và phường, giữa các xã với nhau. Đề nghị quy định về biên chế lực lượng Công an chính quy và lực lượng dân phòng căn cứ theo tổng số nhân khẩu của mỗi xã, phường.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 9857

Câu trả lời

Mỗi lực lượng đều có vị trí, chức năng và nhiệm vụ khác nhau nên việc bố trí cũng như quy định về biên chế của mỗi lực lượng có khác nhau. Hoạt động của lực lượng Công an xã thực hiện theo Pháp lệnh Công an xã, trong đó quy định: Công an xã gồm các chức danh Trưởng Công an xã, Phó Trưởng Công an xã và công an viên; đồng thời, Khoản 2, Điều 10 Pháp lệnh giao Chính phủ quy định khung số lượng Phó Trưởng Công an xã và Công an viên; căn cứ vào quy định khung số lượng của Chính phủ và tình hình thực tế tại địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Công an xã và công an viên của từng xã cho phù hợp.


Đối với lực lượng dân phòng là tổ chức quần chúng tự nguyện, nhân dân tự giác tham gia do yêu cầu việc đảm bảo an ninh, trật tự ở từng địa phương (chưa có văn bản nào của Chính phủ, Bộ Công an quy định đối với lực lượng này). Vì vậy, về số lượng biên chế căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương để Ủy ban nhân dân tại cơ sở quyết định về số lượng và quy định về hoạt động của lực lượng này phù hợp tình hình thực tế yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự./.

Người trả lời: Bộ Công an