Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị xem xét thành lập trường giáo dưỡng khu vực Tây Bắc

Người gửi: Cử tri

Hiện nay, khu vực Tây Bắc chưa có trường giáo dưỡng để giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, phải đưa về các trường ở các tỉnh miền xuôi gây khó khăn cho gia đình có trẻ em vi phạm giáo dục, động viên các cháu, đề nghị xem xét thành lập trường giáo dưỡng khu vực Tây Bắc.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 3920

Câu trả lời

Theo Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, thì Bộ Công an không thực hiện nhiệm vụ quản lý các trường giáo dưỡng. Tuy nhiên, Chính phủ chưa có Quyết định thực hiện việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý các trường giáo dưỡng sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chính phủ đã giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng Đề án chuyển giao nhiệm vụ quản lý các trường giáo dưỡng từ Bộ Công an sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trong khi chưa chuyển giao nhiệm vụ quản lý các trường giáo dưỡng, Bộ Công an vẫn tiếp tục quản lý các trường giáo dưỡng theo quy định.

Sau khi Chính phủ có Quyết định giao nhiệm vụ quản lý các trường giáo dưỡng, Bộ Công an sẽ đề xuất và tiến hành khảo sát, đánh giá thực tế để trả lời kiến nghị của cử tri.

Người trả lời: Bộ Công an