Hỏi đáp trực tuyến

Về việc sửa đổi bất cập trong Pháp lệnh Công an xã

Người gửi: Cử tri

Pháp lệnh Công an xã tồn tại nhiều bất cập (ví dụ: Chỉ cho phép mỗi đơn vị hành chính cấp xã có 03 Công an thường trực với mức phụ cấp bằng 0,8% so với mức tối thiểu…) thì không thể đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; rất cần được xem xét, sửa đổi các quy định bất hợp lý này.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 5527

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an xin trả lời như sau:

Trong những năm qua, Chính phủ, Bộ Công an và Ủy ban nhân dân các cấp rất quan tâm đến việc kiện toàn tổ chức, hoạt động của lực lượng Công an xã nhằm góp phần đảm bảo giữ vững an ninh, trật tự ở khu vực nông thôn. Về chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã, tại Khoản 1, 2, 3, Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ quy định:

- Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp. Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định với mức không vượt quá hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung.

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ các địa phương theo mức bình quân bằng 2/3 so với mức lương tối thiểu chung cho mỗi người hoạt động không chuyên trách.

- Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định chức danh những người hoạt động không chuyên trách; mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh; mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách theo loại đơn vị hành chính cấp xã, loại thôn, tổ dân phố phù hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này; quy định mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở cấp xã theo số lượng những người hoạt động không chuyên trách quy định tại Điều 13 Nghị định này bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan đề nghị Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; trong đó có vấn đề phụ cấp cho Công an xã. Bộ Công an cũng sẽ chỉ đạo nghiên cứu, tập hợp ý kiến, đề xuất Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã cho phù hợp.

Người trả lời: Bộ Công an