Bộ Công an: Ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013

01/03/2013
Ngày 28/2/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 925/QĐ-BCA-V19 ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 của Bộ Công an, nội dung như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến năm 2016 và Chương trình công tác pháp chế năm 2013 của Bộ Công an.

b) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, áp dụng pháp luật của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, góp phần làm giảm tỷ lệ vi phạm pháp luật trong phạm vi, địa bàn quản lý.

c) Tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, kết hợp chặt chẽ giữa phổ biến, giáo dục pháp luật với hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thi hành pháp luật và việc thực hiện các cuộc vận động trong Công an nhân dân, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào thực chất và có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

2. Yêu cầu
a) Bám sát nội dung, yêu cầu nêu trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản của Chính phủ và của Bộ Công an về phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các văn bản đang được triển khai thực hiện nêu ở điểm a, khoản 1, mục I Kế hoạch này phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của từng đơn vị, địa phương.

b) Tăng cường sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các cấp; Phát huy vai trò chủ động tham mưu của tổ chức pháp chế các Tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (sau đây gọi chung là Công an các đơn vị, địa phương), đồng thời huy động sự tham gia của các đơn vị, cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc thực hiện Kế hoạch này.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Quyết định số 2108/QĐ-BCA ngày 21/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 19/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19/4/2011 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân từ năm 2012 đến 2016” trong Công an nhân dân.
- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

2. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Kế hoạch số 10/KH-BCA-V19 ngày 14/01/2013 của Bộ Công an về việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong lực lượng CAND; kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền với công tác bảo đảm an ninh trật tự, phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan kịp thời đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước ta.
- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Quý I/2013.

3. Tiếp tục kiện toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và các thành viên Hội đồng theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Củng cố đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và Công an các cấp.
- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

4. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ngày 09 tháng 11 hàng năm) trong Công an nhân dân theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành.
- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2013.

5. Tổ chức các hội nghị phổ biến, quán triệt, tập huấn các văn bản pháp luật mới ban hành có liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế trong Công an nhân dân:
a) Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai các Luật, Pháp lệnh được Quốc hội khóa XIII thông qua tại các kỳ họp thứ tư, thứ năm và các Nghị định của Chính phủ ban hành năm 2013;
b) Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật cơ yếu, Nghị định về theo dõi tình hình thi hành pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành;
c) Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật xử lý vi phạm hành chính và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú;
d) Hội nghị tập huấn chuyên sâu Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các Nghị định thư bổ sung Công ước và Công ước ASEAN về chống khủng bố;
đ) Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác pháp chế cho cán bộ làm công tác pháp chế Công an các đơn vị, địa phương.
- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

6. Nghiên cứu, biên soạn, in ấn, phát hành các tài liệu pháp luật dưới hình thức “sổ tay pháp luật”, “hỏi đáp pháp luật”, “sách tìm hiểu pháp luật”, “sách bình luận pháp luật”, “tờ gấp tuyên truyền pháp luật”, “đề cương hướng dẫn pháp luật” và “hệ thống hóa văn bản pháp luật theo từng chuyên đề” để cung cấp cho cán bộ Công an các cấp, báo cáo viên pháp luật, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bồi dưỡng, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp thực hiện công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, phòng, chống tội phạm về ma túy, môi trường, mua bán người và các tội phạm khác, thực hiện công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự… để phục vụ việc áp dụng pháp luật, chấp hành pháp luật trong công tác chuyên môn, đồng thời thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hoạt động thực thi công vụ của mình.
- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

7. Tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng và địa bàn; nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở đào tạo của lực lượng Công an nhân dân (Học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, cơ sở bồi dưỡng chuyên đề, nghiệp vụ...) phù hợp với từng cấp học, bậc học và trình độ đào tạo; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu các văn bản pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm và các vi phạm pháp luật khác, thi hành án hình sự; đối với các phương tiện thông tin đại chúng trong Ngành bên cạnh việc tăng cường thời lượng, tin bài về phổ biến, giáo dục pháp luật, cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kết quả thực thi pháp luật trong đấu tranh, trấn áp tội phạm nhằm tạo sự đồng thuận của các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân.
- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

8. Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho cơ quan, cán bộ làm công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn, kiểm tra theo dõi việc thi hành pháp luật trong Công an nhân dân”; tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các công việc được phân công trong các đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, bộ, ngành hữu quan và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
- Cơ quan thực hiện: V19, Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

9. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; trong năm 2013, Công an các đơn vị, địa phương cần bố trí một khoản kinh phí để mua bổ sung sách pháp luật và các tài liệu khác có liên quan, bảo đảm nhu cầu nghiên cứu, học tập, nâng cao trình độ, nhận thức về pháp luật và tra cứu văn bản pháp luật phục vụ công tác chuyên môn của cán bộ, chiến sĩ.
- Cơ quan thực hiện: Công an các đơn vị, địa phương.
- Thời gian thực hiện: Cả năm 2013.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong đơn vị, địa phương mình; định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), 1 năm (trước ngày 15/10) báo cáo kết quả thực hiện về Bộ (qua V19).

2. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương có trách nhiệm củng cố, kiện toàn, bố trí đủ biên chế cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm khác cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị, địa phương mình.

3. Giao Cục Tài chính hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân theo quy định tại Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp.

4. Giao Vụ Pháp chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức Đoàn kiểm tra của Bộ kiểm tra việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Công an một số địa phương; tập hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ để chỉ đạo; xây dựng báo cáo của Bộ Công an về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo Chính phủ, Bộ Tư pháp theo quy định./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website