Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2013

11/04/2013
Ngày 08/4/2013, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân năm 2013, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định này, góp phần phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và những tiêu cực khác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm của Thủ trưởng Công an các cấp; phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trong việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ, nâng cao ý thức phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả các mặt công tác.

3. Gắn việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách thủ tục hành chính, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nư¬ớc quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và các phong trào thi đua yêu nước khác.

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/3/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28/9/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường thực hiện dân chủ của Công an nhân dân trong tình hình mới.

2. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Công an các cấp theo Chỉ thị số 11/CT-BCA ngày 28-9-2011 của Bộ trưởng Bộ Công an, phát huy vai trò, trách nhiệm của Cơ quan thường trực và các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ ở Công an các cấp trong việc tham mưu cho cấp ủy, Thủ trưởng đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, sơ kết, tổng kết, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện; tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về ý thức trách nhiệm, năng lực thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ.

3. Tổ chức học tập, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, từng đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, học tập, thực hiện nghiêm túc những văn bản quy định về thực hiện dân chủ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác của mình. Việc tổ chức, thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ phải được tiến hành với những hình thức, biện pháp cụ thể, hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức.

4. Tổ chức tốt công tác tiếp công dân của cơ quan, đơn vị, của Thủ trưởng Công an các cấp; tổ chức ứng trực, tiếp nhận thông tin qua số điện thoại đường dây nóng, hòm thư¬ góp ý tại trụ sở nơi tiếp dân của Công an các cấp để cơ quan, tổ chức, công dân thuận tiện trong việc tố giác tội phạm, đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an nhân dân; phân loại, xác minh, giải quyết dứt điểm, đúng hạn những khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác công an liên quan đến cơ quan, tổ chức, cá nhân để các cơ quan, tổ chức, công dân biết, giám sát, kiểm tra, phản ánh việc chấp hành của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân. Rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy trình tiếp công dân bảo đảm phát huy dân chủ, đúng pháp luật.   

 6. Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy định về thực hiện dân chủ trong tạm giữ, tạm giam, hoạt động điều tra và thực hiện dân chủ ở Trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an cho phù hợp với tình hình mới, trình đồng chí Bộ trưởng ký ban hành.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch này, Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại đơn vị, địa phương mình.

Tổ chức pháp chế Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Thủ trưởng, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Công an đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch, theo dõi, kiểm tra, tập hợp tình hình, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dân chủ của đơn vị, địa phương, gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) theo định kỳ (6 tháng trước ngày 15/6, 1 năm trước ngày 15/10) để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Bộ.

2. Giao Vụ Pháp chế (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Bộ Công an) hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổ chức các Đoàn kiểm tra việc thực hiện dân chủ tại Công an một số đơn vị, địa phương (có kế hoạch cụ thể riêng); tổng hợp tình hình, định kỳ xây dựng Báo cáo kết quả thực hiện dân chủ trong Công an nhân dân trình lãnh đạo Bộ, báo cáo Ban chỉ đạo Trung ương về thực hiện dân chủ ở cơ sở./.
 

Hoàng Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website