Tiêu chí sản phẩm công nghiệp an ninh

11/06/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 63/2020/NĐ-CP quy định về công nghiệp an ninh (CNAN).
Ảnh minh họa.

 

Nghị định này quy định chi tiết thi hành Điều 34 Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 về CNAN, bao gồm nguyên tắc xây dựng và phát triển CNAN; nhiệm vụ, tổ chức hoạt động CNAN; chính sách, cơ chế đặc thù và chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển CNAN; hợp tác quốc tế về CNAN; quản lý nhà nước về CNAN...

Trong đó, Nghị định quy định tiêu chí sản phẩm CNAN chuyên dụng, gồm: 

1- Sản phẩm có tính năng đặc thù phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng CAND và lực lượng thực thi pháp luật khác.

2- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch hoặc giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng theo quy định của pháp luật.

3- Được pháp luật quy định cụ thể về đối tượng được sử dụng, trường hợp sử dụng.

Tiêu chí sản phẩm CNAN lưỡng dụng gồm:

1- Sản phẩm phục vụ công tác đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng CAND, lực lượng thực thi pháp luật khác và nhu cầu hợp pháp khác của xã hội.

2- Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng, giao kế hoạch, giao nhiệm vụ sản xuất, cung ứng hoặc đấu thầu theo quy định của pháp luật.

Nghị định cũng ban hành danh mục sản phẩm CNAN, trong đó có sản phẩm CNAN chuyên dụng như: Công cụ hỗ trợ đặc biệt, chuyên dùng phục vụ an ninh; vũ khí, vật liệu nổ phục vụ quốc phòng - an ninh; khí tài phục vụ quốc phòng - an ninh; phương tiện cơ động đặc chủng, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chuyên dùng phục vụ an ninh;...

Nghị định quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm: Tiết lộ bí mật nhà nước về chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển CNAN, kết quả khoa học - công nghệ có liên quan đến CNAN, nhiệm vụ sản xuất sản phẩm phục vụ công tác, chiến đấu của lực lượng CAND; khai thác, sử dụng trái phép thiết bị và tài sản do Nhà nước giao cho cơ sở CNAN; mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép sản phẩm CNAN chuyên dụng; sử dụng và chuyển giao trái phép thông tin, tài liệu, sáng chế, quy trình và bí quyết công nghệ thuộc bí mật nhà nước về CNAN; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật trong hoạt động CNAN.

Nghị định có hiệu lực từ 1/8/2020.

*Toàn văn Nghị định 63 xem tại file đính kèm./.

 

File đính kèm
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website