Bộ Công an: Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Tổng kết lịch sử công tác an ninh ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975)

24/04/2014
Ngày 24/4/2014, tại Hà Nội, Trung tướng, PGS.TS Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi nghiệm thu cấp Bộ Đề tài Tổng kết lịch sử công tác an ninh ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đề tài Tổng kết lịch sử công tác an ninh ở miền Bắc thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 – 1975) được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống các quan điểm của Đảng, Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết của lực lượng Công an nhân dân... đã khẳng định sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, của Bộ Công an đối với công tác an ninh; làm nổi bật vai trò, vị trí và những cống hiến to lớn của lực lượng an ninh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; tôn vinh những chiến công, sự hy sinh to lớn của các cán bộ, chiến sĩ an ninh góp phần cùng cả nước đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược. Đồng thời giáo dục truyền thống, bổ sung lý luận, vận dụng vào công tác an ninh trong tình hình hiện nay.
 

Thứ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại buổi nghiệm thu.


Trong giai đoạn hiện nay, để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, lực lượng an ninh nhân dân cần phát huy những tích đã đạt được, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, chính sách, quyết sách chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác an ninh, bảo đảm giữ vững, ổn định an ninh ngay từ cơ sở. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ để củng cố bản lĩnh chính trị vững vàng. Tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân, góp phần tích cực cùng toàn Đảng, toàn quân giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, tạo môi trường hòa bình, thuận lợi để phát triển đất nước; xây dựng lực lượng an ninh nhân thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.../.

 

Lâm Tường
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website