Bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên truyền miệng và Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2020 trong Đảng bộ Cục Công nghiệp an ninh

15/10/2020
Sáng 15/10/2020, tại Hà Nội, Cục Công nghiệp an ninh (CNAN) Bộ Công an tổ chức Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên truyền miệng và Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2020 trong Đảng bộ Cục CNAN.

Công tác chính trị tư tưởng có vị trí, ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ chính trị không thể tách rời trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Công tác chính trị trong Công an nhân dân đã được cấp ủy, lãnh đạo các cấp quan tâm, xác định là nhiệm vụ hàng đầu. Quán triệt chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong những năm qua công tác giáo dục nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, chiến sỹ trong Cục CNAN đã được tăng cường, bằng nhiều hình thức, biện pháp cụ thể, hiệu quả thiết thực…

Đảng ủy và lãnh đạo Cục CNAN luôn xác định giáo dục chính trị, tư tưởng là một trong những khâu quan trọng của công tác xây dựng Đảng nhằm giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác CNAN lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kiên định lập trường tư tưởng cách mạng, xây dựng tinh thần đoàn kết thống nhất, ý thức trách nhiệm trong công việc, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

 
Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên truyền miệng và Nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở năm 2020 trong Đảng bộ Cục CNAN.


Thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Cục CNAN đã chủ động triển khai tương đối toàn diện, có kết quả các nhiệm vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong đảng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Cục CNAN. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của đảng viên, cán bộ, chiến sỹ trong toàn Đảng bộ Cục CNAN về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác tuyên truyền miệng, công tác tuyên giáo ở cơ sở, những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ Đại hội XII, hướng tới Đại hội XIII của Đảng.

Tại Lớp bồi dưỡng, PGS.TS Phạm Huy Ký, nguyên Phó Giám đốc Học viện Báo chí và tuyên truyền giới thiệu và truyền đạt đến các học viên hai Chuyên đề: Bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên truyền miệng và Bồi dưỡng Nghiệp vụ tuyên giáo ở cơ sở.

 

Song Minh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website