Đảng bộ đơn vị Khối V: Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp

14/10/2014
Sáng 14/10/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Văn phòng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Đảng ủy các đơn vị trực thuộc Bộ (Khối V) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI và Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp từ ngày 08/5 đến ngày 14/5/2014 tại Hà Nội. Hội nghị đã bàn và quyết định những vấn đề có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI từ nay đến hết nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, chỉ đạo chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương đã thông qua các nội dung quan trọng tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII…  Để thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 26 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp. Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01 về Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân và Hướng dẫn số 41 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đây là những văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm thành công của đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân...

Quang cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên Khối V đã nghe Báo cáo viên phổ biến, quán triệt nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; về thực hiện Quy định việc lấy phiếu tín nhiệm; quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Ngư, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Bộ nhấn mạnh: Sau Hội nghị, với vai trò trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ đảng viên trong Văn phòng Bộ và các đơn vị Khối V, với chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI; tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của Đảng ủy Công an Trung ương cũng như đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của các đơn vị, chủ động xây dựng triển khai thực hiện, đảm bảo thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung đề ra. Tập trung lãnh đạo chặt chẽ công tác nhân sự cấp ủy khóa tới, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng nhằm xây dựng cấp ủy các cấp thực sự tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng./.

       

Thuần Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website