Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATW

02/10/2014
Ngày 02/10/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUCA của Đảng ủy CATW về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ của lực lượng Công an nhân dân (CAND) đến năm 2020.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATW, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự, có các đồng chí trong Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện Ủy ban Kiểm tra Trung ương (TW), Ban Tổ chức TW, Bộ Nội vụ...

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại Hội nghị.


Phát biểu khai mạc Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 36-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Ban Tổ chức TW đã ban hành Hướng dẫn số 26 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng bộ các cấp. Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, Đảng ủy CATW đã ban hành Thông tư 01 về đại hội đảng các cấp trong CAND và Hướng dẫn số 41 về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội đảng các cấp trong CAND.

Để quán triệt, triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW và các văn bản hướng dẫn, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị tập trung, nghiên cứu, quán triệt, nắm vững yêu cầu, nội dung đại hội đảng bộ các cấp, chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận văn kiện; công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy, số lượng đại biểu dự đại hội và việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên; thời gian tiến hành đảng bộ các cấp và việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội, bảo đảm thực hiện đúng các yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra.

Quang cảnh Hội nghị.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kế hoạch số 42-KH/ĐUTW về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ của lực lượng CAND đến năm 2020. Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung, giải pháp tổ chức quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 42-KH/ĐUTW về tiếp tục đẩy mạnh chiến lược cán bộ của lực lượng CAND trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Căn cứ Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban Tổ chức TW, của Đảng ủy CATW và đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của Công an các đơn vị, địa phương để xây dựng kế hoạch triển khai, bảo đảm thực hiện thắng lợi các yêu cầu, nội dung Chỉ thị đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác nhân sự cấp ủy khóa tới trên cơ sở quy hoạch, luân chuyển, sắp xếp đội ngũ cán bộ của đơn vị, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng, phát huy dân chủ trong phát hiện, giới thiệu và giữ vững nguyên tắc, kỷ cương, kỷ luật trong lựa chọn, bầu cử cấp ủy nhằm xây dựng cấp ủy các cấp thực sự tiêu biểu, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện các nhóm giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ theo Nghị quyết TW4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy theo Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an. Từng bước điều chỉnh việc bố trí cán bộ, đảm bảo tỷ lệ theo cơ cấu giữa từng cấp và giữa từng lực lượng theo quy định.

Các đại biểu trao đổi tại Hội nghị.


Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39, ngày 28/8/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay. Tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ; gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với cấp dưới trong công tác tổ chức cán bộ. Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung chính sách đặc thù, chế độ phụ cấp, tiền lương; xây dựng chế độ, chính sách thu hút, sử dụng nhân tài phù hợp với đặc điểm, tính chất công tác của lực lượng CAND. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng để tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua trong CAND.

Để góp phần thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ nêu trên, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, kịp thời đề xuất tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Chiến lược can bộ.Quan tâm trang bị phương tiện kỹ thuật trong công tác quản lý cán bộ. Chú trọng nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận về công tác tổ chức, cán bộ trong CAND./.

Anh Nguyễn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website