Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam”

01/03/2016
Sáng 01/3/2016, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức Hội thảo khoa học “Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội thảo; Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì hội thảo. Dự hội thảo có đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, các đồng chí lãnh đạo, tướng lĩnh trong và ngoài lực lượng CAND…

Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam được Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập, giáo dục, rèn luyện. Trong suốt quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Đảng ta luôn kiên định nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang, trong đó Quân đội nhân dân và CAND là nòng cốt.


GS.TS Trương Giang Long chủ trì thảo luận tại Hội Thảo.


Trong những năm qua, các thế lực thù địch không ngừng tìm mọi thủ đoạn để tán phát, truyền bá các quan điểm sai trái, phản động, công kích sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp tục tung ra những luận điệu đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam. Thực chất âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là nhằm tước bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Quân đội nhân dân và CAND, làm cho hai lực lượng trọng yếu này không còn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Trước thực tiễn đó, việc tiến hành đánh giá, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh với âm mưu, hoạt động đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang là vấn đề mang tính thời sự, có ý nghĩa chiến lược và cấp thiết.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận và biểu dương Học viện Chính trị CAND đã sớm triển khai tổ chức Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn rất quan trọng trong giai đoạn hiện nay.Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo.


Về cơ sở lý luận, việc hiến định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với lực lượng vũ trang là tất yếu, khách quan. Lịch sử phát triển của nhân loại từ khi có giai cấp, nhà nước đến nay cho thấy, không bao giờ và chưa khi nào có cái gọi là lực lượng vũ trang “trung lập về chính trị”, “đứng ngoài chính trị”, “phi giai cấp”, “không can dự vào chính trị”…Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là một trong những yếu tố cấu thành tổ chức quyền lực Nhà nước, có vai trò vô cùng quan trọng để bảo vệ chính thể, bảo vệ quyền lực Nhà nước, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Hiến pháp là đạo luật cơ bản, thể hiện tập trung ý chí, nguyện vọng của lực lượng lãnh đạo xã hội và của toàn dân, nên việc quy định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang là cần thiết.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị các đại biểu dự Hội thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp cận sâu hơn về vấn đề này, đặc biệt chú trọng những âm mưu, thủ đoạn lợi dụng hội nhập quốc tế để tiến hành các hoạt động “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm tác động lực lượng vũ trang thoát ly sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và chia rẽ mối quan hệ mật thiết với nhân dân; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm làm suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân.

Ngay sau Hội thảo này, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu Học viện Chính trị CAND thông báo nội dung Hội thảo đến Công an các đơn vị, địa phương, nhấn mạnh các chủ trương, biện pháp để các đơn vị trong ngành Công an quan tâm hơn nữa, nâng cao tinh thần cảnh giác cho cán bộ, chiến sĩ về âm mưu, thủ đoạn đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch. Học viện Chính trị CAND cần tiếp thu, phát triển những kết quả đạt được trong Hội thảo, từ đó thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND…

Hội thảo đã lắng nghe những ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, tập trung vào các nội dung như: Bản chất giai cấp cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; nhận diện âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang của các thế lực thù địch…

* Trước đó, cũng tại Học viện Chính trị CAND đã diễn ra Lễ ký Quy chế phối hợp giữa Học viện Chính trị CAND và Học viện Cảnh sát nhân dân trong công tác giáo dục, đào tạo; nghiên cứu khoa học./.
 

Tuấn An
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website