Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 trong Đảng bộ Công an Trung ương

28/01/2015
Ngày 27/01/2015, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2015) và Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm 2015 trong Đảng bộ Công an Trung ương.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ...

Ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định: Trải qua chặng đường lịch sử 85 năm xây dựng và trưởng thành, với những mốc son chói lọi, những bước ngoặt quan trọng, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc, trong lòng nhân dân, Đảng ta đã lãnh đạo dân tộc ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta từ một nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu đã ra khỏi tình trạng nước nghèo, kém phát triển, đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, như Bác Hồ kính yêu đã tổng kết: “Công ơn Đảng thật là to. Lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”.

 

 

Đại tướng Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.


Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng 85 năm qua, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, căn cứ tình hình, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của đất nước, Đảng luôn đề ra các chủ trương, định hướng công tác công an và liên tục bổ sung, phát triển cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, được khẳng định qua các kỳ Đại hội của Đảng. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, lực lượng Công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, khẳng định rõ vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn, xây đắp nên truyền thống anh hùng vẻ vang, xứng đáng là “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thực tiễn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất với nòng cốt là liên minh vững chắc giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước và xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân và vì dân. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đặc biệt coi trọng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân để bảo vệ chính quyền và thành quả cách mạng.

Ôn lại chặng đường 85 năm lịch sử vẻ vang của Đảng ta, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về những thắng lợi mang tầm vóc lịch sử của cách mạng Việt Nam. Trong buổi lễ trọng thể hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu, các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ cách mạng đã luôn quan tâm chăm lo, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt; chúng ta tưởng nhớ và đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha anh đã đổ biết bao xương máu, công sức để có được thành quả cách mạng to lớn hôm nay; chúng ta trân trọng biết ơn các lực lượng vũ trang nhân dân, các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đã đùm bọc, giúp đỡ và phối hợp, hỗ trợ để lực lượng Công an nhân dân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
 

 

 Các đại biểu tham dự buổi Lễ. 


Lực lượng Công an nhân dân xin hứa với Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết, thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, Điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, dựa vào nhân dân, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, trong sạch, vững mạnh, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tích cực đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.


* Thực hiện chương trình công tác đề ra, cùng ngày 27/01/2015, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2014 và triển khai chương trình công tác năm 2015.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2014, mặc dù bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của đất nước, Đảng ủy Công an Trung ương và cấp ủy các cấp đã thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung nắm chắc tình hình, chủ động làm tốt hơn công tác tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát hiện, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ; kiềm chế gia tăng tội phạm, tỉ lệ khám phá án đạt cao hơn so với năm 2013, tạo sự chuyển biến cơ bản về trật tự, an toàn xã hội; quản lý về trật tự, an toàn giao thông tốt hơn, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương được mở rộng và chặt chẽ hơn; nhiều quy chế, thông tư liên tịch được ký kết và triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần huy động được sức mạnh của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm an ninh, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng lực lượng đạt nhiều kết quả tích cực, triển khai hiệu quả nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua; tổ chức bộ máy Công an được kiện toàn theo hướng tinh gọn, tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 106 thay thế Nghị định 77 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, phương pháp, lề lối lãnh đạo được cải tiến phù hợp, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần, thái độ làm việc và lễ tiết, tác phong khi tiếp xúc với nhân dân của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, hình ảnh người Công an trong nhân dân, trong xã hội được quý trọng, tin yêu. Những kết quả đó đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.
 

 

 Toàn cảnh Hội nghị.


Công tác xây dựng Đảng được thường xuyên quan tâm chỉ đạo sâu sát; đã từng bước củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, bổ sung đội ngũ cấp ủy viên, lãnh đạo chỉ huy các cấp, nâng cao năng lực và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các mặt công tác Công an. Chỉ đạo kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng (Khóa XI); tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi trong Đảng bộ Công an Trung ương. Sơ kết thực hiện Quy định số 136-QĐ/ĐUCA, ngày 06/8/2012 của Đảng ủy Công an Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới lề lối, phong cách làm việc, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng. Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân”; cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”; ban hành Chỉ thị của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ. Chỉ đạo phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2015; xây dựng Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Chỉ đạo kịp thời nắm bắt và giải quyết các vấn đề tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ. Thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới, năm 2014 đã kết nạp được 9.605 đảng viên mới.

 Phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được trong năm 2014, cấp ủy các cấp trong Công an nhân dân cần tiếp tục nêu cao vai trò, tinh thần trách nhiệm đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trước mắt chuẩn bị và tổ chức tốt đại hội đảng các cấp trong Công an nhân dân và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên quan công tác bảo đảm an ninh, trật tự của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và của Đảng ủy Công an Trung ương,  Bộ Công an./.                                                                

Tường Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website