Những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Công an

22/11/2019
Với việc tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính trong nội bộ và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết, xử lý công việc, công tác cải cách hành chính của Văn phòng Bộ Công an đã có nhiều chuyển biến tích cực, được Bộ Công an đánh giá xếp thứ Nhất về chỉ số Cải cách hành chính trong Công an nhân dân năm 2019.

Nhằm tạo ra những chuyển biến thực sự về công tác cải cách hành chính, ngay từ đầu năm 2019, Văn phòng Bộ Công an đã ban hành kế hoạch xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Cụ thể, Văn phòng Bộ Công an đã hoàn thành việc xây dựng đối với 23 văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Văn phòng đã tiếp nhận và triển khai thực hiện Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ (e-Cabinet), qua đó phục vụ tốt cho lãnh đạo Bộ trong giải quyết một số công việc chung của Chính phủ. Thường xuyên rà soát các thủ tục, quy trình công tác trong nội bộ để kịp thời điều chỉnh nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ trong việc áp dụng, thực hiện. 

Trong năm 2019, Văn phòng Bộ Công an đã đổi mới công tác quản lý cán bộ thông qua việc ban hành quy định về tiêu chí và thang điểm đánh giá, phân loại cán bộ, chiến sỹ trong Văn phòng nhằm giúp cho việc phân loại kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng của mỗi cán bộ, chiến sỹ được chính xác. Cùng với đó đã tiếp tục duy trì hệ thống mạng nội bộ, các hòm thư nội bộ trong Văn phòng góp phần tạo thuận lợi và giảm thiểu thời gian trao đổi tài liệu giữa các đơn vị. Đã mở chuyên mục “Dịch vụ hành chính công” với 12 nhóm dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an tạo điều kiện cho người dân có thể khai thác, tiếp cận các quy định về dịch vụ hành chính công thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân. 

Với những chuyển biến tích cực trong công tác cải cách hành chính, năm 2019, Văn phòng Bộ Công an đã được Bộ Công an đánh giá xếp thứ Nhất về chỉ số Cải cách hành chính trong Công an nhân dân./.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website