Bộ trưởng Trần Đại Quang: Phát triển Gia Lai toàn diện, bền vững về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh

16/11/2012
Chiều 15/11/2012, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy, UBND và các Sở, ban, ngành tỉnh Gia Lai về tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái của tỉnh Gia Lai. 

 Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai, sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư, hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương; tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả trong việc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân. Trên lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh vô hiệu hoá, ngăn chặn và làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch. Tập trung bảo đảm an ninh nông thôn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hệ thống chính trị cơ sở có chuyển biến tích cực trong việc tổ chức bám dân, nắm tình hình, đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự...

 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên phát biểu tại buổi làm việc.
 

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương, đánh giá cao những kết quả tỉnh Gia Lai đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc quán triệt, thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Tây Nguyên, nhất là Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/10/2011 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011 – 2020 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên; giải quyết tốt vấn đề về đất đai, việc làm nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống; làm tốt công tác định canh, định cư và ổn định đời sống đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, đặc biệt là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng chỉ rõ bên cạnh đó cần tập trung xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, gần dân, sát dân, hoạt động ngày càng có chất lượng, hiệu quả, động viên được sức mạnh của quần chúng nhân dân trong phát triển sản xuất, xây dựng buôn làng, chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác cán bộ là người dân tộc thiểu số; đồng thời quy hoạch tạo nguồn, chuẩn bị đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo có đội ngũ kế cận trong 5 - 10 năm. Chú trọng tập trung phát triển tỉnh Gia Lai toàn diện, bền vững trên nền tảng bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, xã hội và bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Từ nay đến năm 2020, phấn đấu xây dựng Gia Lai có có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững chắc, đời sống văn hoá, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc được cải thiện, chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững…/.
 

Mai Hoa
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website