Cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"

05/07/2011
Trong những năm qua, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác xây dựng lực lượng CAND luôn được Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, trong đó, có chỉ đạo và tổ chức triển khai nhiều cuộc vận động lớn, gắn với mở nhiều đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc và của lực lượng CAND.

Tiêu biểu như:
- Năm 2006, Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an phát động cuộc vận động lớn “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhằm đạt mục tiêu: Xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, trung thành tuyệt đối với chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Tổ Quốc và nhân dân; thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có đạo đức cách mạng trong sáng theo 6 điều Bác Hồ dạy; kiên quyết đấu tranh với hiện tượng tiêu cực, thoái hóa, biến chất về tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ (CBCS); nâng cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; thực sự gắn bó, lắng nghe ý kiến nhân dân; đáp ứng kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; tạo sự chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND.

- Năm 2007, hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị Ban chấp hành TW Đảng (khóa X) phát động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, lực lượng CAND đã gắn kết cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để thống nhất chủ đề Cuộc vận động trong CAND là “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, nhằm thực hiện mục tiêu: Làm cho toàn thể CBCS CAND nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao ý thức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự mà Đảng và nhân dân giao phó.

 - Năm 2008, cùng với việc đẩy mạnh và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, Bộ Công an đã tiến hành tổng kết Chỉ thị số 12/CT-BCA về đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2008- 2013”; gắn kết, hoà quện nội dung của cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh- CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với phong trào thi đua CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, đã đề ra nội dung “3 xây”, “3 chống” cụ thể, sát hợp với tình hình, phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng của CAND, cụ thể là:
+ Xây dựng đạo đức cách mạng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; thực hiện “Nói đi đôi với làm”, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an phải tu dưỡng, rèn luyện đạo đức suốt đời; mỗi cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy phải nêu gương sáng về đạo đức, lối sống và phong cách làm việc để CBCS học tập, noi theo- Chống các biểu hiện suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; chống tham ô, lãng phí, quan liêu.

+ Xây dựng khối đại đoàn kết thống nhất trong nội bộ; nêu cao ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc; không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn; rèn luyện ý chí quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo trong đấu tranh chống tội phạm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao- Chống tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, lười biếng trong học tập, công tác.

+ Xây dựng, củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt với nhân dân; dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và xây dựng lượng CAND trong sạch, vững mạnh; tôn trọng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; kính trọng, lễ phép và hết lòng phục vụ nhân dân- Chống phiền hà, sách nhiễu, thờ ơ trước những yêu cầu chính đang của nhân dân.

- Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 29/3/2009 của Bộ Chính trị về tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2009- 2010, đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Chỉ thị số 04 về tổ chức kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 5 năm Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc” và Chỉ thị số 07 để phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI… Các hoạt động kỷ niệm đã góp phần nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc và lực lượng CAND; khẳng định những đóng góp to lớn của lực lượng CAND trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết, thống nhất; xây dựng kỷ cương, phong cách ứng xử có văn hóa và ý thức phục vụ nhân dân; đồng thời yêu cầu mỗi CBCS phải luôn xác định rõ vinh dự, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ mới…

Việc tổ chức triển khai liên tục, có hiệu quả các cuộc vận động lớn nêu trên, gắn với công tác giáo dục truyền thống và tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn đã góp phần quan trọng xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, kết quả cụ thể là:
- Tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ có lập trường chính trị, tư tưởng vững vàng, trung thành với Đảng, Nhà nước, tận tụy phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; nhiều CBCS Công an đã nêu cao tinh thần tận tụy, quên mình, xả thân vì nước, vì dân, coi nhiệm vụ phục vụ Tổ Quốc và nhân dân là lý tưởng và mục tiêu cao đẹp để phấn đấu, hy sinh.

- Đa số CBCS thường xuyên rèn luyện đạo đức, lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động bằng những việc làm cụ thể hàng ngày, trước hết là các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp. Qua tổng kết hàng năm, nhiều Công an các đơn vị, địa phương có tỷ lệ CBCS mắc sai phạm về đạo đức, lối sống năm sau đều giảm hơn so với năm trước. Nhiều Công an các đơn vị, địa phương tỷ lệ CBCS sai phạm phải xử lý ở mức dưới 0,5%/năm. Tư thế, tác phong, thái độ của CBCS khi giao tiếp, tiếp xúc, giải quyết công việc của nhân dân có sự chuyển biến tích cực; tình trạng hách dịch, cửa quyền, quan liêu với dân giảm rõ rệt. Gương liêm khiết xuất hiện ngày càng nhiều, theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trong 04 năm (2007- 2010) đã có trên 130 ngàn lượt CBCS không nhận hối lộ, với tổng số tiền trên 05 tỷ đồng.

- Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật, xây dựng mối đoàn kết thống nhất luôn được Công an các đơn vị, địa phương coi trọng như: Thường xuyên bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới quy trình, quy chế làm việc, kỷ luật trong công tác; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong CAND được thực hiện tốt hơn; việc thực hiện lề lối, tác phong công tác và phong cách ứng xử có văn hóa có nhiều tiến bộ; công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành điều lệnh CAND về chế độ trực ban, trực chiến, xử lý nghiêm các vi phạm được tăng cường. Qua đó, kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết nội bộ được thực hiện tốt hơn; tình trạng mất đoàn kết nội bộ, đơn, thư khiếu nại, tố cáo nặc danh giảm nhiều so với trước. Việc thực hiện chế độ công tác, sinh hoạt đảng, sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn thể, trật tự nội vụ ngày càng đi vào nề nếp.

- Tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân của đa số CBCS ngày càng được nâng cao và được thể hiện rõ trong thực hiện những công việc cụ thể, thiết thực hàng ngày; đa số CBCS Công an đã xác định được nhiệm vụ “Vì dân phục vụ” là tiêu chí quan trọng nhất trong công tác rèn luyện của bản thân; thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”.

- Việc thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí luôn được Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc.

- Công tác cải cách hành chính luôn được Công an các đơn vị, địa phương coi trọng và đạt kết quả tốt: Giảm thời gian, thủ tục khi giải quyết công việc cho người dân; đã rà soát, tinh giảm, loại bỏ được trên 30% thủ tục, giấy tờ không cần thiết theo quy định chung của Chính phủ; giảm phiền hà, thời gian đi lại, sách nhiễu nhân dân. Việc thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực quản lý nhà nước về trật tự, an toàn xã hội đạt hiệu quả cao, tính công khai, minh bạch ngày càng rõ, tiêu biểu là ở các lĩnh vực: Làm Giấy chứng minh nhân dân, đăng ký hộ khẩu, khai báo tạm trú, tạm vắng, thủ tục xuất, nhập cảnh; điều tra, giam giữ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; tuyển sinh, tuyển dụng; xử phạt vi phạm hành chính.

- Trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, lực lượng CAND đã nêu cao tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Chỉ riêng trong thời kỳ đổi mới đã có gần 200 CBCS Công an hy sinh, trên 900 đồng chí bị thương trong khi làm nhiệm vụ,; hàng ngàn CBCS nêu gương sáng về tinh thần quả cảm, lập công xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh đất nước, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Những tấm gương đó đã tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Ghi nhận những thành tích, chiến công xuất sắc của lực lượng CAND,    Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho các tập thể và cá nhân (tính đến tháng 12/2010):
+ 14 Huân chương Sao Vàng cho 11 tập thể, 03 cá nhân;
+ 91 Huân chương Hồ Chí Minh  cho 81 lượt tập thể, 10 cá nhân;
+ 152 Huân chương Độc lập cho 22 lượt tập thể, 130 cá nhân;
+ Tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 635 lượt tập thể, 336 cá nhân, trong đó, có 01 tập thể và 01 cán bộ CAND được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới;
Và hàng trăm Huân chương quân công; hàng vạn Huân chương Chiến công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ Quốc các loại và Bằng khen của Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

                TRUYỀN THỐNG VẺ VANG CỦA LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Hơn 65 năm qua, lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các Bộ, ban, ngành, đoàn thể các cấp; sự giúp đỡ tích cực, to lớn của các tầng lớp nhân dân,…; đồng thời, cùng với sự phấn đấu kiên cường, bền bỉ của các đơn vị và các thế hệ CBCS Công an, lực lượng Công an nhân dân đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong mối giai đoạn của cách mạng Việt Nam.

Tại Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống CAND Việt Nam, 5 năm ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc, lực lượng CAND vinh dự được Ban Chấp hành TW Đảng Cộng sản Việt Nam tặng bức Trướng, với dòng chữ: “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trải qua hơn 65 năm chiến đấu dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, các thế hệ CBCS lực lượng CAND đã xây nên những truyền thống rất đáng tự hào:
+ CAND tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc, với Đảng Cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ Quốc.
+ CAND từ nhân dân mà ra, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để làm việc và chiến đấu thắng lợi.
+ CAND không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư.
+ CAND phát huy cao độ tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường, tận tụy với công việc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
+ CAND đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật nghiêm minh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, các lực lượng.
+ CAND cảnh giác, bí mật, mưu trí, dũng cảm, cương quyết, khôn khéo, tích cực phòng ngừa, chủ động tiến công kẻ địch và bọn tội phạm.
+ CAND không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ và năng lực công tác, tiếp thu, vận dụng sáng tạo, hiệu quả thành tựu khoa học- kỹ thuật và công nghệ phục vụ công tác, chiến đấu.
+ CAND nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung, có nghĩa, có tình.
 
                           SỰ CẦN THIẾT TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

- Mở cuộc vận động để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: “Xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân vững mạnh, toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước  hiện đại; bảo vệ Tổ Quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và mọi ý đồ, hành động xâm phạm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ; không để bị động. bất ngờ”.

- Trong những năm qua, bên cạnh những thành tích rất đáng tự hào, lực lượng CAND vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm. Để tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, Bộ Công an quyết định mở Cuộc vận động lớn, sâu rộng trong toàn lực lượng Công an với chủ đề “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Ngày 01 tháng 3 năm 2011, đồng chí Đại tướng Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Kế hoạch số 30/KH-BCA-X11 về việc tổ chức cuộc vận động. Đây là đợt chỉnh huấn lớn, có ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những nội dung mang tính đột phá trong công tác xây dựng lực lượng. Cuộc vận động nhằm tới mục tiêu:

+ Toàn lực lượng CAND siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, quy trình công tác, tác phong, thái độ trong công tác, văn hóa ứng xử trong quan hệ với nhân dân của CBCS; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và các kiến thức cần thiết khác; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó.

+ Phát huy kết quả của việc tổ chức các cuộc vận động lớn; của công tác giáo dục truyền thống và hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, dân tộc và của CAND trong suốt nhiều năm qua; hạn chế, khắc phục các tồn tại, yếu kém, khuyết điểm để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay; phục vụ nhân dân tốt hơn, tạo hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng nhân dân.

+ Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của CAND Việt Nam được tổng kết qua hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, tạo sự chuyển biến rõ nét về lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa, tinh thần trách nhiệm trong công tác của CBCS, trước hết là đối với lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp và những CBCS thường xuyên trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến nhân dân.

                               MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG

- Tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sỹ CAND đối với yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh trong tình hình hiện nay. Trong đó, trước hết tập trung vào một trong những mặt công tác mang tính đột phá trong nhận thức và hành động của toàn lực lượng CAND về: Chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ.

- Trọng tâm cuộc vận động nhằm hướng tới là:
+ Chấn chỉnh việc chấp hành, đảm bảo thực hiện nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác hiện có; xây dựng mới, hoàn thiện, bổ sung các quy trình, quy chế công tác còn thiếu hoặc loại bỏ khi không còn phù hợp.
+ Rèn luyện, thực hiện có nề nếp tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy theo điều lệnh; xây dựng và tổ chức thực hiện nếp sống có văn hóa, văn minh, lịch sự của người CBCS Công an, nhất là văn hóa ứng xử khi thi hành công vụ, trong tiếp xúc, giải quyết công việc liên quan đến người dân; nêu cao tinh thần trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ Quốc, phục vụ nhân dân.
+ Thông qua việc phát huy vai trò giám sát, phản ánh của nhân dân, làm tốt hơn nữa công tác quản lý cán bộ; lắng nghe, tiếp thu ý kiến phản ánh của nhân dân qua các nguồn khác nhau để quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm.
+ Chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm những trường hợp CBCS có hành vi vi phạm, tiêu cực, nhũng nhiễu, suy thoái, biến chất về đạo đức, lối sống.

                                       NỘI DUNG CUỘC VẬN ĐỘNG

1. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng về Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.
3. Tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn chặt với việc thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” và các phong trào thi đua, cuộc vận động khác trong lực lượng CAND.
4. Tập trung xây dựng tư thế, lễ tiết, tác phong chính quy, quân phong, quân kỷ theo điều lệnh; chấn chỉnh việc chấp hành chỉ thị, mệnh lệnh, chương trình, kế hoạch, quy trình, quy chế công tác, học tập nhằm xiết chặt kỷ luật, kỷ cương trong CAND.
5. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, học viên các trường CAND có phẩm chất đạo đức trong sáng, nếp sống văn hoá, lối sống lành mạnh, chú trọng xây dựng văn hoá giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch sự của cán bộ, chiến sỹ, học viên các trường CAND.
6. Chấn chỉnh và nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, chiến sỹ CAND; phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi vi phamj đạo đức, lối sống, nhất là hành vi vi phạm đến quyền  và lợi ích hợp pháp của nhân dân.
7. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ”.

                                TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

Ban chỉ đạo Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ” của Bộ Công an do đồng chí Thứ trưởng Thường trực phụ trách công tác xây dựng lực lượng làm Trưởng ban; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, một số Vụ, Cục trực thuộc Bộ và Công an địa phương là thành viên.

Các Tổng cục, đơn vị, nhà trường thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong CAND thành lập Ban chỉ đạo, căn cứ kế hoạch của Bộ có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động.

Tổng cục Xây dựng lực lượng là Cơ quan Thường trực có trách nhiệm giúp Ban chỉ đạo cuộc vận động Bộ Công an chỉ đạo triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; định kỳ báo cáo Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an kết quả thực hiện Cuộc vận động.

    TƯ CÁCH NGƯỜI CÔNG AN CÁCH MỆNH LÀ:

Đối với tự mình, phải
 CẦN, KIỆM, LIÊM, CHÍNH.

Đối với đồng sự, phải
THÂN ÁI GIÚP ĐỠ.

Đối với Chính phủ, phải
TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH.

Đối với nhân dân, phải
 KÍNH TRỌNG, LỄ PHÉP.

Đối với công việc, phải
 TẬN TUỴ.

Đối với địch, phải 
CƯƠNG QUYẾT, KHÔN KHÉO.
                                                    (Trích thư Chủ tịch Hồ Chí Minh
                                                    gửi Công an Khu 12 ngày 11/3/1948


                              5 LỜI THỀ DANH DỰ CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

1. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam, với Đảng cộng sản Việt Nam, với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; suốt đời phấn đấu, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì An ninh Tổ quốc.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị và điều lệnh CAND; sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc, Đảng và nhân dân cần đến.
3. Kính trọng, lễ phép với nhân dân. Sẵn sàng bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Suốt đời tận tuỵ phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
4. Đề cao cảnh giác, kiên quyết, mưu trí, dũng cảm đấu tranh phòng, chống các thế lực địch, các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.
5. Ra sức học tập, thực hiện nghiêm túc 6 điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy CAND, luôn xứng đáng với danh dự và truyền thống của CAND Việt Nam.

                                 10 ĐIỀU KỶ LUẬT CỦA CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều 1. Không có lời nói, hành động xâm hại đến Tổ quốc Việt Nam, đến uy tín của Đảng Cộng sản Việt Nam, đến sự vững mạnh của Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đến danh dự và truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam.
Điều 2. Nghiêm chỉnh chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân. Sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Điều 3. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về giữ bí mật của Đảng, Nhà nước và Công an nhân dân.
Điều 4. Trung thực, thẳng thắn, thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Không che giấu, báo cáo sai sự thật với tổ chức Đảng, Nhà nước và Công an nhân dân.
Điều 5. Nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân không điều kiện. Có thái độ niềm nở, lịch sự, đúng mực khi tiếp xúc với mọi người; kinh trọng người già, yêu mến trẻ em, tôn trọng phụ nữ, giúp đỡ người tàn tật. Không hách dịch, cửa quyền, thô bạo, gây phiền hà, sách nhiễu đối với nhân dân.
Điều 6. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Không lợi dụng danh nghĩa, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân. Không tham ô, lãng phí, đưa hoặc nhận hối lộ dưới bất kỳ hình thức nào, gương mẫu thực hiện nếp sống văn hoá.
Điều 7. Kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động xâm hại an ninh, trật tự của Tổ quốc, thiệt hại tài sản Nhà nước, tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Không làm hại người tốt, không bao che kẻ xấu; không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.
Điều 8. Không ngừng học tập để nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ, pháp luật và năng lực công tác, góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.
Điều 9. Nghiêm túc tự phê bình và phê bình, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; thương yêu giúp đỡ đồng chí, đồng đội. Chủ động hợp tác với các cá nhân và tập thể trong và ngoài lực lượng CAND để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Điều 10. Thực hiện nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của chính quyền địa phương nơi cư trú./.
 

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website