Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2012- 2017

23/11/2012
Ngày 22/11/2012, tại Hà Nội, Hội đồng lý luận Bộ Công an tổ chức kỳ họp thứ nhất nhiệm kỳ 2012- 2017. Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an chủ trì phiên họp; Dự phiên họp có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tài chính; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục và các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an. 

Tại kỳ họp thứ nhất, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định thành lập các tiểu ban; các thành viên Hội đồng tham gia thảo luận về kế hoạch công tác, chương trình hội thảo khoa học của Hội đồng lý luận Bộ Công an. Các đại biểu đã thảo luận, phân tích làm rõ nhiều nội dung, nhiệm vụ công tác của Hội đồng lý luận Bộ Công an…

Phát biểu tại kỳ họp, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Trần Đại Quang cám ơn Hội đồng lý luận Trung ương, các bộ, ngành đã phối hợp, giúp đỡ Bộ Công an trong quá trình thành lập Hội đồng lý luận CAND. Về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Hội đồng lý luận Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh: Nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt của lý luận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, trong suốt 67 năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng chỉ đạo tổng kết thực tiễn, hoàn thiện lý luận CAND, cung cấp các luận cứ khoa học, góp phần bổ sung, phát triển lý luận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ có hiệu quả việc bảo vệ và giữ vững, mục tiêu, lý tưởng cách mạng và đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự.

 

Bộ trưởng Trần Đại Quang, Chủ tịch Hội đồng lý luận Bộ Công an; đồng chí Đinh Thế Huynh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương và các đại biểu dự kỳ họp thứ nhất.

 

Việc thành lập Hội đồng lý luận Bộ Công an có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an cũng như định hướng của Hội đồng lý luận Trung ương đối với hoạt động lý luận trong CAND; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác lý luận CAND trong tình hình mới…

Về yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ công tác lý luận Bộ Công an, đồng chí Bộ trưởng chỉ rõ: Trước yêu cầu thực tiễn, các loại tội phạm ngày càng phức tạp, tính chất đối tượng, đối tác đan xen, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới, nhiều yếu tố tác động đến an ninh, trật tự, đòi hỏi lực lượng CAND phải nhanh chóng đổi mới về nhận thức, tư duy nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả công tác nắm và dự báo tình hình, nhất là công tác dự báo chiến lược; kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp phát huy mọi tiềm lực, khả năng, sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân, các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Do đó, cần nâng cao nhận thức của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác lý luận đối với việc thực hiện các mặt công tác Công an.

Công an các đơn vị, địa phương tổ chức đánh giá thực trạng công tác lý luận, đội ngũ làm công tác lý luận; kiến nghị những vấn đề cần đổi mới, xây dựng kế hoạch đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác lý luận ở đơn vị, địa phương. Nghiên cứu, hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương pháp, đối sách đấu tranh với các loại tội phạm; phân tầng và thống nhất nội dung kiến thức đào tạo các bậc học, hệ học trong các Học viện, trường CAND. Đến năm 2015, cơ bản xây dựng được hệ thống lý luận CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế…Đồng chí Bộ trưởng mong muốn cán bộ làm công tác nghiên cứu lý luận phải được đào tạo có hệ thống, am hiểu thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng và luôn tìm tòi đổi mới; phải có quá trình phấn đấu, rèn luyện lâu dài trong công tác nghiên cứu lý luận. Phát huy vai trò của các nhà khoa học, đội ngũ trí thức CAND trong các mặt công tác Công an. Tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia nghiên cứu, thẩm định, đề xuất những vấn đề quan trọng về an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội…/.
 

Phạm Linh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website