Hội nghị hướng dẫn, truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

01/08/2012
Ngày 31/7/2012, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương. 

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; Dự Hội nghị có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hoàng, Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong Đảng bộ Công an Trung ương.

 

Các đại biểu dự Hội nghị hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trong Đảng bộ Công an Trung ương.
 

 Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Đại Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương nêu rõ: Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng  (khóa XI) đã bàn và quyết định nhiều vấn đề quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước, không chỉ trong nhiệm kỳ này mà cả các nhiệm kỳ tiếp theo và về lâu dài. Hội nghị đã ra Nghị quyết “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012- 2020” và các Kết luận của Hội nghị, bao gồm: (1) Về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản về sửa đổi Hiếp pháp năm 1992; (2) Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; (3) Kết luận về việc tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; (4) Kết luận về “Một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020. Đây là những vấn đề có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng đã đề ra. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị Trung ương 5 là rất quan trọng. Lực lượng Công an có hai nhiệm vụ: Một là, tổ chức quán triệt nghiêm túc, sâu sắc và gương mẫu triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 5; Hai là, có kế hoạch đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong quá trình thực hiện các mặt công tác Công an để đóng góp tích cực và phục vụ việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương cũng lưu ý một số nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân, đó là:

Cần nắm vững những vấn đề có tính nguyên tắc trong sửa đổi, bổ sung Hiến pháp theo đúng quan điểm của Đảng, Nhà nước; Nắm vững quan điểm định hướng lớn về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và những vấn đề đã được chứng minh qua thực tế cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự để nghiên cứu, đề xuất đưa các nội dung này vào Hiến pháp sửa đổi đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiên quyết phát hiện, đấu tranh với tư tưởng, quan điểm sai trái với quan điểm của Đảng, Nhà nước.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đối với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước. Vì vậy cần nắm vững những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong công tác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Trên cơ sở đó thấy rõ trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cả bên ngoài và trong nội bộ lực lượng công an.

Sau phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu những nội dung trọng tâm và phương pháp truyền đạt 05 chuyên đề Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.

 

Trung Tâm
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website