Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (2001-2010)

08/09/2011
Thực hiện Chỉ thị số 2009/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng-an ninh, ngày 08/9/2011 tại Hà Nội, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh Trung ương (HĐGDQP-ANTW) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện công tác giáo dục quốc phòng – an ninh giai đoạn 2001-2010.  

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch HĐGDQP-ANTW chủ trì hội nghị. Tham gia Đoàn chủ tịch hội nghị có Trung tướng Đỗ Bá Tỵ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - Trưởng ban Thường trực và Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Phó trưởng ban Thường trực HĐGDQP-ANTW.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo các Văn phòng: TW Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội; các Bộ, ban, ngành TW, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể; Lãnh đạo các đơn vị quân khu, tổng cục, bộ tư lệnh, học viện, nhà trường của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Uỷ ban nhân dân, Bộ chỉ huy quân sự, Công an các tỉnh, thành phố cùng nhiều phóng viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương dự, đưa tin tuyên truyền về hội nghị.
 
Trong phát biểu khai mạc, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Công tác giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) trong những năm qua đã được Đảng, Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả, do đó đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp và lãnh đạo các loại hình doanh nghiệp, chức sắc, nhà tu hành, chức việc các tôn giáo và các đối tượng khác được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh với số lượng lớn, chất lượng nâng lên. Học sinh, sinh viên từ trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học được học môn GDQP-AN nên nhận thức và trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc cũng được nâng lên. Qua GDQP-AN đã góp phần nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng, an ninh nhân dân vững mạnh; về sự kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh. 
 
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện công tác GDQP-AN giai đoạn 2001-2010 nhằm đánh giá những thành tựu đã đạt được, kiểm điểm những mặt còn khuyết điểm hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó xác định phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đưa công tác GDQP-AN ngày càng đi vào nề nếp, có chiều sâu, vững chắc, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho toàn Đảng, toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.
 
Phát biểu tham luận tại hội nghị, Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã khái quát những thành tích, kết quả chủ yếu của Bộ Công an đạt được 10 năm qua trong công tác GDQP-AN; đồng thời nêu ra 5 nhiệm vụ trọng tâm Bộ Công an thực hiện trong thời gian tới nhằm tiếp tục góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác GDQP-AN là : 
 
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, các nghị quyết, chỉ thị của Ban chấp hành TW Đảng và Bộ Chính trị về công tác QP-AN, làm cho cán bộ, quần chúng nói chung, cán bộ, chiến sỹ Công an nói riêng nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.
 
2. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác QP-AN để đề ra các chương trình công tác cụ thể sát với diễn biến tình hình. 
 
3. Tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với các ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng để làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, thông tin cập nhật về quốc phòng, an ninh. 
 
4. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 77/NĐ-CP của Chính phủ “Về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng”. 
 
5. Tiếp tục mở lớp tập huấn cho giáo viên kiêm nhiệm giảng dạy kiến thức quốc phòng, an ninh. Cập nhật kiến thức liên quan đến QP-AN. Kiện toàn hệ thống thiết chế GDQP-AN.
 
Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website