Đảng uỷ Văn phòng Bộ: Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI

08/07/2011
Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐCA(X11) ngày 27/6/2011 của Đảng uỷ Công an Trung ương về tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 17/3/2011 của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trong 02 ngày 07 và 08/7/2011, Đảng uỷ Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Đảng uỷ các đơn vị V12, V19, V22, V31 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cho cán bộ, đảng viên trong các Đảng bộ.

Trong 02 ngày làm việc cán bộ, đảng viên các đơn vị khối V đã được phổ biến những nội dung cơ bản các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; Chương trình hành động của Đảng uỷ Công an TW và của các đảng bộ cơ sở khối V…

Việc tổ chức Hội nghị và mời các đồng chí Báo cáo viên trình bày, giới thiệu nội dung các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên có điều kiện nghiên cứu, học tập, nắm vững, nhận thức sâu hơn về quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn hiện nay. Từ đó tạo chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động cho mỗi đảng viên, trong đó có cán bộ, đảng viên làm công tác tham mưu Công an nhân dân và cán bộ, đảng viên các đơn vị Khối V. Nhất là trong tình hình hiện nay, mỗi tổ chức Đảng, đảng viên, cần phải nghiên cứu, vận dụng hiệu quả Nghị quyết của Đảng vào các lĩnh vực công tác, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ hoàn thiện các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, các phương châm, nguyên tắc và định hướng lãnh đạo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; chủ động ngăn chặn, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch, các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ; không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, ngăn ngừa cuộc "cách mạng màu", góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hoà bình cho quá trình hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.
 
Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng là yêu cầu cấp bách, cần thiết và cực kỳ quan trọng. Tại Hội nghị, cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức trách nhiệm, tham gia học tập với tinh thần nghiêm túc; nghiên cứu kỹ nội dung; trao đổi thảo luận thẳng thắn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và hoàn thành Chương trình Hội nghị theo kế hoạch đề ra.
 

Trung tâm thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website