Tình hình vi phạm pháp luật tháng 7/2019

25/07/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 7/2019 (từ ngày 15/6/2019 đến ngày 14/7/2019) như sau:

Tình hình vi phạm pháp luật tháng 6/2019

26/06/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 6/2019 (từ ngày 16/5/2019 đến ngày 15/6/2019) như sau:

Tình hình vi phạm pháp luật tháng 5/2019

25/05/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 5/2019 (từ ngày 16/4/2019 đến ngày 15/5/2019) như sau:

Tình hình vi phạm pháp luật tháng 4/2019

26/04/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình vi phạm pháp luật tháng 4/2019 (từ ngày 16/3/2019 đến ngày 15/4/2019) như sau:

Tình hình vi phạm pháp luật tháng 3/2019

28/03/2019

Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 củ