Giới thiệu văn bản mới

Ngày 18/02/2020, dự thảo Thông tư quy định về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự, hoạt động thi hành án hình sự, hoạt động quản lý hành chính trong Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 08 chương 28 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Dự thảo gồm 03 chương 08 điều.
Dự thảo Thông tư quy định chế độ điều dưỡng trong Công an nhân dân (CAND) do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 03 chương 13 điều.
Ngày 14/02/2020, Bộ Công an đã hoàn thành Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại và chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại; Dự thảo gồm 05 chương 22 điều.
Ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường; Thông tư gồm 03 chương 12 điều.
Ngày 05/02/2020, dự thảo Nghị định quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 03 chương 18 điều.