Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ; dự thảo Nghị định gồm 9 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BCA ngày 30/3/2011 của Bộ Công an quy định việc thực hiện xã hội hoá y tế trong Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 4 điều.
Ngày 13/02/2018, Bộ Công an và Bộ Xây dựng đã ký Quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình; Quy chế gồm 3 chương 11 điều.
Ngày 23/02/2018, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định số 21/2018/NĐ-CP quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ; Nghị định gồm 4 chương 20 điều.
Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 06 luật, trong đó có những luật liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.
Mới đây, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 3 chương 15 điều.