Giới thiệu văn bản mới

Mới đây, dự thảo Nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Công an nhân dân (CAND) năm 2018 về công nghiệp an ninh do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 07 chương 28 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định quy trình tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương 23 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 04 chương 26 điều.
Bộ Công an chủ trì và đã hoàn thành xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Dự thảo gồm 4 chương, 17 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã ban hành Thông tư quy định về các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Công an nhân dân (CAND); Thông tư gồm 6 điều, kèm theo 70 biểu mẫu.
Ngày 21/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an ký Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA, hợp nhất Nghị định quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam.