Giới thiệu văn bản mới

Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định việc tổ chức xét, đề nghị và thẩm định hồ sơ giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện trong các cơ sở giam giữ phạm nhân; Dự thảo gồm 05 chương 18 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định cho phạm nhân gặp thân nhân; nhận, gửi thư; nhận quà và liên lạc với thân nhân bằng điện thoại.
Vừa qua, Bộ Công an đã dự thảo xong Thông tư quy định về quản lý, sử dụng các hệ thống kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường trong CAND; Dự thảo gồm 03 chương 16 điều.
Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân; Dự thảo gồm 03 chương 12 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân; Dự thảo gồm 03 chương 31 điều.
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành danh mục tiêu chuẩn định mức trang thiết bị y tế trong các cơ sở y tế của cơ sở giam giữ phạm nhân, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; Dự thảo gồm 03 điều.