Giới thiệu văn bản mới

Để đảm bảo công khai kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) năm 2017 đúng quy định theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND năm 2017 (đính kèm dưới đây).
Ngày 28/12/2017, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 quy định về đăng ký xe.
Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm bơm nước chữa cháy do Bộ Công an chủ trì xây dựng để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Vừa qua, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định quy định về công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ. Dự thảo Nghị định gồm 4 chương 22 điều.
Vừa qua, Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan tiến hành xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đặc xá số 07/2007/QH12.
Mới đây, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Dự thảo Luật gồm 4 điều.