Giới thiệu văn bản mới

Ngày 30/12/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác điều tra, giải quyết các vụ cháy, nổ của lực lượng Công an nhân dân; Dự thảo gồm 03 chương 19 điều.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định giải thưởng Đoàn viên Công đoàn Công an nhân dân tiêu biểu; Dự thảo gồm 03 chương 11 điều.
Ngày 06/12/2019, dự thảo Thông tư quy định giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; Dự thảo gồm 03 chương 11 điều.
Ngày 06/12/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư gồm 03 chương 12 điều quy định về giải thưởng Phụ nữ Công an tiêu biểu. Đối tượng áp dụng là nữ cán bộ, chiến sĩ, học viên Công an, công nhân Công an, lao động hợp đồng trong Công an nhân dân đang sinh hoạt trong tổ chức Hội Phụ nữ tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Ngày 25/11/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành 35 quy trình giám định kỹ thuật hình sự; Dự thảo Thông tư gồm 3 chương 6 điều.
Ngày 22/11/2019, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định quy trình giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí và tử tuất trong Công an nhân dân; Dự thảo gồm 04 chương 13 điều.