Giới thiệu văn bản mới

Ngày 15/3/2019, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BCA, hợp nhất Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư gồm 08 chương 50 điều quy định về Điều lệnh nội vụ Công an nhân dân (CAND).
Bộ Công an vừa hoàn thành dự thảo Thông tư quy định về Nghi lễ Công an nhân dân (CAND). Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị trong CAND; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, học sinh, sinh viên các học viện, nhà trường, công nhân CAND (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ CAND).
Mới đây, Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định về Điều lệnh đội ngũ Công an nhân dân (CAND); dự thảo Thông tư gồm 07 chương 109 điều.
Mới đây, dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đặc xá do Bộ Công an chủ trì xây dựng đã hoàn thành; dự thảo gồm 03 chương 09 điều.
Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 03 chương, 15 điều.