Giới thiệu văn bản mới

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015.
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.
Ngày 19/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
Ngày 20/11/2015 tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật Kế toán số 88/2015/QH13 (sau đây gọi là Luật Kế toán năm 2015).
Ngày 26/11/2015 tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng bao gồm 07 chương, 52 điều.
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 bao gồm 06 chương, 25 điều.