Giới thiệu văn bản mới

Ngày 18/3/2005, Thủ tướng Chính phủ có ban hành Nghị định số 38/2005/NĐ-CP quy định một số biện pháp đảm bảo trật tự công cộng. Trong đó, Điều 7 của Nghị định có quy định về tập trung đông người ở nơi công cộng, nội dung như sau:
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị định số 141/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học.