Giới thiệu văn bản mới

Luật Thống kê được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 (sau đây viết gọn là Luật Thống kê năm 2003).
Với 438 phiếu tán thành (chiếm 88,66%), ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Bộ Luật Tố tụng dân sự.
Bộ Luật Dân sự (BLDS) số 91/2015/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2015 (sau đây gọi là BLDS năm 2015).
Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015.
Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật tố tụng hành chính số 93/2015/QH13.
Ngày 19/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XIII đã thông qua Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.