Bộ Công an ban hành các văn bản hợp nhất liên quan đến lĩnh vực căn cước công dân

Ngày 22/4/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký ban hành 03 văn bản hợp nhất liên quan đến lĩnh vực căn cước công dân.

 

Theo đó, Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BCA ngày 22/4/2020 hợp nhất Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân.

 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BCA ngày 22/4/2020 hợp nhất Thông tư quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

 

Văn bản hợp nhất số 05/VBHN-BCA ngày 22/4/2020 hợp nhất Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

 

Xem toàn văn nội dung ở tệp đính kèm./.

Văn bản liên quan:
Minh An