Bộ Công an trình Chính phủ Dự thảo Nghị định liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Thượng tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký tờ trình trình lên Chính phủ xem xét, thông qua Dự thảo “Nghị định quy định trình tự,thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom,phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ”.

Tờ trình nêu rõ:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 30/6/2011, Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sau đây viết gọn là Pháp lệnh); trong đó, Khoản 4 Điều 11 Pháp lệnh quy định: “Chính phủ quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền, kinh phí phục vụ cho việc tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giao nộp”. Tiếp đó, ngày 14/10/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1785/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch triển khai thi hành Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Tại Quyết định này, Thủ tướng đã giao cho Bộ Công an chủ trì, xây dựng Nghị định quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ cho việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Để hướng dẫn thi hành quy định nêu trên của Pháp lệnh và thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thi hành Pháp lệnh nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, góp phần quan trọng trong việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, thì việc xây dựng Nghị định quy định trình tự thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ là cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của Nghị định với Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. Bảo đảm thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ không được trang bị, sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Kế thừa các quy định còn phát huy tác dụng tốt của pháp luật hiện hành về công tác tiếp nhận, thu gom, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác này, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh và trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

III. QUÁ TRÌNH SOẠN THẢO
Ngày 14/9/2011, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 3769/QĐ-BCA-C61 về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, bao gồm đại diện các cơ quan, đơn vị thuộc các Bộ: Tư pháp, Quốc phòng, Tài chính, Công thương.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định, Bộ Công an đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến tham gia của các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia tư vấn, các nhà khoa học, của Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tiến hành khảo sát thực tế và gửi đăng dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia, Ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định. Đến nay, dự thảo văn bản đã hoàn chỉnh và đã được Bộ Tư pháp thẩm định, đủ điều kiện để trình Chính phủ xem xét, thông qua.

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO
Dự thảo Nghị định gồm 5 chương, với 20 điều, cụ thể như sau:

Chương I. Quy định chung
Chương này gồm 6 điều (từ Điều 1 đến Điều 6), quy định về phạm vi điều chỉnh; đối tượng áp dụng; giải thích từ ngữ; vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ phải tiếp nhận, thu gom; đào bới, tìm kiếm vũ khí quân dụng, vật liệu nổ; nguyên tắc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chương II. Trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Chương này gồm 6 điều (từ Điều 7 đến Điều 12), quy định về vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; thẩm quyền tiếp nhận, thu gom, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; trình tự, thủ tục tiếp nhận, thu gom vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; tổ chức giao nhận vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; bảo quản vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom; trình tự, thủ tục phân loại, thanh lý, tiêu hủy và giám sát tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chương III. Trách nhiệm tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Chương này gồm 4 điều (từ Điều 13 đến Điều 16), quy định về trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc việc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chương IV. Kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Chương này gồm 2 điều (Điều 17 và Điều 18), quy định về nguồn kinh phí và sử dụng kinh phí bảo đảm thực hiện công tác tiếp nhận, thu gom, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Chương V. Điều khoản thi hành
Chương này gồm 2 điều (Điều 19 và Điều 20), quy định về hiệu lực và trách nhiệm thi hành.

V. GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP
Ngày 22/12/2011, Bộ Tư pháp có Công văn số 7919/BTP-PLHSHC thẩm định dự thảo Nghị định nêu trên; trong đó, Bộ Tư pháp nhất trí với nội dung và sự cần thiết ban hành Nghị định. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng đề nghị bổ sung vào Khoản 5 Điều 4 dự thảo Nghị định quy định Bộ Công an ban hành danh mục vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Về vấn đề này, Bộ Công an xin tiếp thu và chỉnh lý theo hướng: Chính phủ ban hành danh mục vũ khí quân dụng (theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh); Bộ Công Thương ban hành danh mục vật liệu nổ công nghiệp (phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 14 Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 về vật liệu nổ công nghiệp); Bộ Quốc phòng ban hành danh mục vật liệu nổ quân dụng; Bộ Công an ban hành danh mục vũ khí thể thao, súng săn, vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

Trên đây là nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định trình tự, thủ tục, thẩm quyền và kinh phí phục vụ việc tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Bộ Công an trình lên Chính phủ xem xét, thông qua./.
 

Trung tâm Thông tin báo chí