Công khai thông tin mua sắm tập trung năm 2019 trong CAND

Để đảm bảo công khai nội dung kết quả mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) đợt 1/2019 và nhu cầu mua sắm tập trung trong CAND đợt 2/2019 theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai nội dung thông tin kết quả mua sắm tập trung trong CAND đợt 1/2019 và nhu cầu mua sắm tập trung trong CAND đợt 2/2019 (đính kèm dưới đây).

Văn bản liên quan:
Phú Lộc