Công khai thông tin mua sắm tập trung trong CAND năm 2019

Để đảm bảo công khai nội dung nhu cầu mua sắm tập trung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong Công an nhân dân (CAND) năm 2019 đúng quy định theo Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày 26/02/2016 của Bộ Tài chính và văn bản số 2851/BCA-H43 ngày 22/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải công khai thông tin nhu cầu mua sắm tập trung và kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trong CAND năm 2019 (đính kèm dưới đây).

Văn bản liên quan:
Phú Lộc