Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù

Vừa qua, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật về chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách và tác động về thủ tục hành chính trong đề nghị xây dựng Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù.

02 Dự thảo nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an (đường linh: http://bocongan.gov.vn/van-ban/van-ban-du-thao.html) để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 01 tháng kể từ ngày đăng.

Văn bản liên quan:
Phú Lộc