Dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong CAND

Ngày 08/9/2020, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND).

Dự thảo Thông tư gồm 04 chương 16 điều, quy định chi tiết về mẫu hiện vật danh hiệu thi đua “Cờ thi đua của Bộ Công an”; bằng chứng nhận danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”, “Tập thể lao động xuất sắc”; bằng chứng nhận và huy hiệu danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”; bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” và mẫu hiện vật hình thức khen thưởng “Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an”; bằng chứng nhận và huy hiệu Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; Giấy khen; khung, hộp đựng hiện vật khen thưởng; sổ vàng truyền thống; Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng trong CAND.

 

Theo đó, các quy định chung về hiện vật khen thưởng được quy định tại Điều 2 Dự thảo, trong đó quy định các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và sử dụng hiện vật lâu dài, đúng mục đích và có ý nghĩa giáo dục truyền thống. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cấp Bộ.

 

Hình thức, nội dung của các mẫu hiện vật danh hiệu thi đua, mẫu hiện vật hình thức khen thưởng đã quy định cụ thể tại Chương II của Dự thảo. Cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cũng là một trong những nội dung đáng chú ý được quy định tại Chương III. Đối với hiện vật khen thưởng cấp Nhà nước, thực hiện theo quy định của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP, ngày 01/9/ 2014 của Chính phủ, Nghị định số 101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ.

 

Hiện vật khen thưởng của Bộ Công an, thực hiện cấp đổi, cấp lại đối với huy hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, huy hiệu Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, bằng khen của Bộ Công an, bằng chứng nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND”, bằng chứng nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” bị mất, hư hỏng vì lý do khách quan như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn…, được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Bằng khen, bằng chứng nhận của Bộ Công an cấp đổi, cấp lại ghi thêm chữ “cấp lại lần thứ …” và do Bộ trưởng đương nhiệm ký, đóng dấu. Mẫu bằng cấp đổi, cấp lại in theo thiết kế hiện hành.

 

Ngoài ra, thời gian tiếp nhận, giải quyết cấp lại hiện vật khen thưởng; Hồ sơ, trình tự, tuyến trình, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng; Trình tự cấp đổi hiện vật khen thưởng; Tuyến trình đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng cũng được quy định cụ thể để các đơn vị có trách nhiệm trong quản lý và cấp phát, cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng thực hiện đúng quy định.

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.
 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân