Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành thi đua chấp hành án phạt tù, khen thưởng, xử lý phạm nhân vi phạm

Ngày 29/10/2021, Bộ Công an hoàn thành dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành thi đua chấp hành án phạt tù, khen thưởng, xử lý phạm nhân vi phạm (gồm 04 chương 19 điều) để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Dự thảo Thông tư này quy định chi tiết thi hành về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chí thi đua chấp hành án phạt tù, hình thức, điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục khen thưởng phạm nhân; quy định chi tiết thi hành về nguyên tắc, thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục xử lý phạm nhân vi phạm.

 

Đối tượng áp dụng bao gồm: phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ trong Công an nhân dân; cơ quan, người có thẩm quyền đề nghị, xét duyệt, quyết định khen thưởng tập thể đội phạm nhân, cá nhân phạm nhân, xử lý phạm nhân vi phạm và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Theo đó, dự thảo Thông tư quy định phạm nhân có thành tích phải được khen thưởng kịp thời, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nhằm động viên, khuyến khích phạm nhân tích cực thi đua chấp hành án, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án phạt tù. Khen thưởng phải căn cứ vào tính chất, mức độ thành tích, kết quả của tập thể, cá nhân phạm nhân đã đạt được; mức khen thưởng phải tương xứng với thành tích, kết quả đạt được của tập thể, cá nhân phạm nhân…

 

Tại Chương II, dự thảo Thông tư cũng quy định cụ thể về việc thi đua chấp hành án phạt tù, khen thưởng phạm nhân, trong đó phong trào thi đua chấp hành án phạt tù thường xuyên hằng năm nêu rõ: Hằng năm, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an phát động phong trào thi đua chấp hành án phạt tù trong phạm nhân để thực hiện tốt nhiệm vụ, công việc thường xuyên hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng, hằng quý, sáu tháng, một năm của công tác thi hành án phạt tù, với các tiêu chí thi đua sau:
- Phạm nhân nhận thức rõ tội lỗi của mình, ăn năn hối cải, nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án, các quyết định của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự và quyết định khác của cơ quan nhà nước.  
- Phạm nhân thi đua chấp hành Nội quy cơ sở giam giữ phạm nhân, các quy định của pháp luật liên quan và quy định của cơ sở giam giữ phạm nhân.
- Phạm nhân thi đua tích cực, tự giác trong học tập, các chương trình, nội dung, hoạt động giáo dục, lao động, học nghề; lao động có kỷ luật, chất lượng, hiệu quả, hoàn thành và vượt chỉ tiêu, định mức hoặc tiến độ lao động, công việc được giao; thực hiện tốt yêu cầu an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường. 
- Phạm nhân thi đua tích cực, tự giác thực hiện tốt quy định nếp sống văn hóa, giao tiếp, ứng xử văn minh, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

 

Đối với phong trào thi đua theo đợt (chuyên đề), nhân dịp kỷ niệm các ngày Lễ lớn của đất nước, như: Quốc khánh 02/9; ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); các sự kiện lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương hoặc ngày kỷ niệm thành lập của cơ sở giam giữ phạm nhân,… Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, Giám thị trại giam, Giám thị trại tạm giam thuộc Bộ Công an phát động phong trào thi đua chuyên đề trong phạm nhân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, công tác trọng tâm, cấp bách hoặc một lĩnh vực trong công tác quản lý, giam giữ, giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật, đảm bảo an ninh, an toàn cơ sở giam giữ phạm nhân để tập trung thực hiện tốt trong một thời gian nhất định…

 

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.