Dự thảo Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân

Bộ Công an vừa dự thảo xong Thông tư quy định công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân (CAND); Dự thảo gồm 3 chương 53 điều.

Theo đó, Thông tư này quy định về công tác thi, đua khen thưởng trong lực lượng CAND bao gồm: tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thường xuyên và theo đợt; đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; đối tượng, tiêu chuẩn các hình thức khen thưởng; Hội đồng thi đua, khen thưởng các cấp; cụm thi đua; thẩm quyền quyết định, tuyến trình, hồ sơ thủ tục xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; quỹ thi đua khen thưởng, tiền thưởng và tổ chức trao thưởng. 

Thông tư này áp dụng cho các đối tượng sau: Các tập thể, cá nhân trong CAND; Các tập thể, cá nhân không thuộc lực lượng CAND có thành tích trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND.

* Điều 13 quy định Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân tiêu biểu, xuất sắc lựa chọn trong số cá nhân đạt tiêu chuẩn danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” hoặc “Lao động tiên tiến” và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có sáng kiến được thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an địa phương trở lên công nhận;

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu, được áp dụng hiệu quả tại cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc chủ trì xây dựng đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật hoàn thành vượt tiến độ, được áp dụng hiệu quả;

- Có giấy khen của thủ trưởng đơn vị cấp Cục, Công an địa phương hoặc giấy khen của Ủy ban nhân dân cấp huyện trở lên về thành tích đột xuất, thành tích chuyên đề hoặc thành tích trong các đợt thi đua.

* Điều 14 quy định Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” được xét tặng cho cá nhân tiêu biểu, xuất sắc lựa chọn trong số cá nhân có 03 năm liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, trong thời gian đó đạt một trong các tiêu chuẩn sau: 

- Có sáng kiến được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu, được áp dụng hiệu quả hoặc chủ trì xây dựng đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ trở lên hoàn thành vượt tiến độ, được áp dụng hiệu quả; 

- Có Huân chương hoặc Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ hoặc có 03 Bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể Trung ương trở lên, trong đó phải có 02 Bằng khen của Bộ Công an (không tính khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được).

- Có 03 giải thưởng cấp bộ hoặc 03 huy chương vàng tại các hội thi, hội thao, hội diễn toàn lực lượng CAND trở lên. 

*  Điều 15 quy định Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được xét tặng cho cá nhân tiêu biểu, xuất sắc nhất lựa chọn trong số cá nhân có 02 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND” và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

- Có sáng kiến được áp dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả cao, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc được Bộ trưởng Bộ Công an công nhận.

- Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ trở lên đã nghiệm thu được áp dụng hiệu quả trong toàn quốc hoặc chủ trì xây dựng đề án, dự án cấp Bộ trở lên hoàn thành vượt tiến độ, được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng trong toàn quốc.

- Mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Dũng cảm, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Lao động về thành tích đột xuất.

* Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an được quy định tại Điều 21 và Điều 25 của Dự thảo.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng.

 

Văn bản liên quan:
Phú Lộc