Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Ngày 22/5/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Nghị định gồm 05 chương 21 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020.

 

Theo đó, Nghị định này quy định chi tiết về thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định tại các Điều 160, 164 và 165 của Luật Thi hành án hình sự. Áp dụng đối với pháp nhân thương mại chấp hành án (gọi tắt là pháp nhân thương mại); cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại; cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

 

Tại Điều 3 của Nghị định quy định các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại, gồm:

- Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu (sau đây gọi chung là cơ quan thi hành án hình sự) chủ trì tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại được quy định tại khoản 25 Điều 3 Luật Thi hành án hình sự phải có trách nhiệm phối hợp trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

- Cơ quan, tổ chức và cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với cơ quan thi hành án hình sự, cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

 

Quy định về trình tự, thủ tục thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại và quy định chuyển giao nghĩa vụ thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại tổ chức lại được quy định cụ thể tại Chương II, III của Nghị định. Trong đó, Điều 12, 13, 14, 15 đã quy định chi tiết đối với việc xem xét, quyết định việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại khi có kế hoạch tổ chức lại; Thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại được chia, tách; Thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại được hợp nhất, sáp nhập; Thi hành án trong trường hợp pháp nhân thương mại chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 

Trách nhiệm của Bộ Công an trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại đã được quy định cụ thể tại Điều 16, như sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 195 Luật Thi hành án hình sự trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an có trách nhiệm:

+ Hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

+ Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

+ Công bố thông tin có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

+ Ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

+ Thống kê, báo cáo về thi hành án đối với pháp nhân thương mại;

+ Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Văn bản liên quan:
Minh Ngân