Nội dung cơ bản của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2015 đã được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 25/11/2015.

Bộ Luật Hàng hải Việt Nam là Bộ luật kinh tế chuyên ngành, được ban hành lần đầu tiên vào năm 1990, sau 15 năm triển khai thi hành, năm 2005 được sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng và được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 7 ngày 14/6/2005, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006 (thay thế Bộ luật hàng hải Việt Nam năm 1990); Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm2005 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành đã thực sự khẳng định được vai trò là văn bản pháp lý trung tâm của hệ thống pháp luật hàng hải, là cơ sở pháp lý điều chỉnh hệ thống quản lý, hoạt động hàng hải, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân và ngành hàng hải Việt Nam; đồng thời giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hàng hải ở nước ta; tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hội nhập kinh tế thế giới.

Tuy nhiên, sau thời gian triển khai thực hiện, cùng với sự phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến hàng hải được ban hành, các điều ước quốc tế được Việt Nam ký kết, gia nhập và thực tế hoạt động hàng hải có những thay đổi; mặt khác, Bộ Luật vẫn còn nhiều điều, khoản mang tính chất khung và cần phải có các văn bản hướng dẫn thực hiện cụ thể, chưa đáp ứng được yêu cầu của Nghị quyết số 48-NQ/TW về hạn chế việc sử dụng các văn bản dưới Luật để triển khai Luật vào thực tiễn đòi hỏi Bộ Luật Hàng hải Việt Nam phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành cũng như thực tế hoạt động hàng hải; đồng thời, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, góp phần thúc đẩy tiến trình phát triển, hội nhập của nền kinh tế quốc dân nói chung và ngành hàng hải nói riêng.

Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2015 gồm 20 chương, 341 điều (tăng 2 chương và 80 điều so với năm Bộ luật Hàng hải năm 2005), có hiệu lực thi hành từ ngày  01/7/2017./.

Linh Lan