Nội dung cơ bản của Luật Phí và lệ phí năm 2015

Ngày 25/11/2015, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 bao gồm 06 chương, 25 điều.

Ngày 28/8/2001, của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã ban hành Pháp lệnh số 38/2001/PL-UBTVQH10 về phí và lệ phí, có hiệu lực thi hành từ 01/01/2002. Qua 13 năm triển khai thực hiện, văn bản pháp luật về phí và lệ phí cơ bản đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề, cụ thể là: hệ thống văn bản được ban hành kịp thời, đồng bộ, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về phí và lệ phí của các tổ chức, cá nhân; cơ chế quản lý phí, lệ phí được đổi mới theo hướng đẩy mạnh xã hội hoá các dịch vụ công, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Bên cạnh một số kết quả nêu trên, một số quy định của pháp luật về phí, lệ phí không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hiện nay. Phí và lệ phí là các khoản thu liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân nên cần thiết phải ban hành Luật Phí và lệ phí.

Luật Phí và lệ phí có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017./.


Mai Ngọc