Tài liệu Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải các tài liệu phục vụ tổ chức Lễ hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (được đính kèm dưới đây) gửi tới Công an các đơn vị, địa phương để khai thác phục vụ triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Nội dung các tài liệu gồm:

- Chương trình Lễ hưởng ứng;

- Nội dung tiêu đề Lễ hưởng ứng;

- Tài liệu Lễ hưởng ứng;

- Quyết định số 8937/QĐ-BCA-V03 ngày 03/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2021 - 2027”.