Tìm thấy 77 văn bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 10/01/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

Ngày ban hành: 25/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Ngày ban hành: 22/11/2019

Hiệu lực: 01/07/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch

Ngày ban hành: 15/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Ngày ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Ngày ban hành: 14/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Ngày ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: 01/01/2019

Ngày ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: 01/07/2019