Tìm thấy 178 văn bản

Điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện giám định tối thiểu trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày ban hành: 09/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014

Ngày ban hành: 28/12/2017

Quy định về phối hợp trong công tác quản lý về xử lý vi phạm hành chính trong CAND

Ngày ban hành: 27/12/2017

Hiệu lực: 09/02/2018

Thông tư quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

Ngày ban hành: 14/12/2017

Quy định về giám sát và đánh giá đầu tư trong Công an nhân dân

Ngày ban hành: 06/12/2017

Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 15/11/2017

Thông tư quy định chi tiết chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự

Ngày ban hành: 26/10/2017

Quy định về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

Ngày ban hành: 22/08/2017