Tìm thấy 97 văn bản

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Bảo hiểm xã hội.

Ngày ban hành: 20/11/2014

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật Hộ tịch.

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày ban hành: 20/11/2014

Ngày ban hành: 20/11/2014

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2015.

Ngày ban hành: 14/11/2014

Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày ban hành: 10/11/2014

Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

Ngày ban hành: 10/11/2014

Luật phòng, chống khủng bố

Ngày ban hành: 12/06/2013