Hỏi đáp trực tuyến

Về việc tăng biên chế cho lực lượng Công an xã

Người gửi: Cử tri tỉnh Kiên Giang

Đề nghị được xem xét điều chỉnh Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ theo hướng tăng thêm số lượng Công an viên cấp xã cho phù hợp với đặc thù của từng địa phương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ (đối với xã loại I có từ 9 và xã loại II có từ 7 Công an viên trở lên).

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 32900

Câu trả lời

Khoản 2, Điều 3 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã quy định: “Mỗi xã được bố trí 01 Phó Trưởng Công an xã; đối với xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 được bố trí không quá  02 Phó Trưởng Công an xã. Mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương được bố trí 01 Công an viên; đối với thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1, xã loại 2 được bố trí không quá 02 Công an viên. Tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã được bố trí không quá 03 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng  ngày”.

Ngày 08/4/2010, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 12/TT-BCA quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã. Theo đó tại khoản 2, Điều 13 quy định: “Căn cứ vào quy định của Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 và Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Giám đốc Công an cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân cùng cấp trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định Phó Trưởng Công an xã và Công an viên thuộc chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng Công an xã, Công an viên thường trực, Công an viên của từng xã, từng thôn, bản”.

Để tăng cường lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới, Bộ Công an đã ban hành Thông t¬ư số 15/2010/TT-BCA, ngày 24/5/2010 quy định về việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; đồng thời xây dựng Đề án bố trí sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã ở các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Đến nay, toàn quốc có 9.056 ban Công an xã với 107.009 đồng chí, trong đó có 9.056 Trưởng Công an xã, 11.279 Phó trưởng Công an xã và 86.674 Công an viên; mỗi xã đều bố trí 01 Trưởng, 01 Phó trưởng Công an xã và 01 Công an viên tại mỗi thôn, xóm, làng, ấp, bản, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương. 22 địa phương đã bố trí được 12.799 Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ tại trụ sở Công an xã của 4.012 xã (mỗi xã trung bình từ 01 đến 03 người, riêng tỉnh Nam Định bố trí 09 người, tỉnh Tiền Giang bố trí 05 người).

Tuy nhiên, vẫn còn 41 địa phương chưa bố trí được Công an viên làm nhiệm vụ thường trực tại trụ sở hoặc nơi làm việc ở 7.823 ban Công an xã do khó khăn trong công tác tuyển dụng vì chế độ, chính sách Công an xã còn quá thấp; mặt khác, nhân sự Công an xã thường xuyên không ổn định do nhiều cán bộ lãnh đạo Công an xã có trình độ, năng lực được bầu vào các chức vụ cao hơn như Chủ tịch Uỷ ban nhân dân, Bí thư Đảng uỷ xã hoặc chuyển sang các cơ quan khác.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, ngành chức năng nắm tình hình về bố trí chức danh những người hoạt động không chuyên trách, trong đó có các chức danh Công an xã ở các địa phương theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP; đồng thời, ban hành Nghị định số 29/2013/NĐ-CP, ngày 08/4/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP, ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã: Theo đó khoản a,  điểm 5, Điều 1 quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định cụ thể số lượng và chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố”.

Như vậy, số lượng cụ thể Công an viên (thuộc những người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn) do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định; vì vậy, cử tri có thể kiến nghị với Hội đồng nhân dân cấp tỉnh để được giải đáp. Việc cử tri đề nghị điều chỉnh Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07/9/2009 của Chính phủ theo hướng tăng thêm số lượng Công an viên cấp xã, Bộ Công an xin tiếp thu, nghiên cứu để đề xuất Chính phủ xem xét.
 

Người trả lời: Bộ Công an