Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị của cử tri về chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với lực lượng Công an viên

Người gửi: Cử tri tỉnh Bình Phước

Tính chất công việc của Công an viên khắt khe về thời gian và có sự nguy hiểm đến tính mạng, sức khỏe. Do đó, để động viên các Công an viên làm việc, phát huy vai trò giữ gìn, bảo vệ an ninh, trật tự địa phương, đề nghị xem xét quy định cho Công an viên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội.

Ngày hỏi: 09/05/2018 Lượt xem: 2191

Câu trả lời

Bộ Công an xin trả lời, như sau:

Theo Khoản 6 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014; Điểm i Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 73/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định: Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp và chế độ bảo hiểm y tế (trong đó có Phó trưởng Công an xã và Công an viên) do Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định mức phụ cấp hằng tháng. 

Căn cứ các quy định trên, đề nghị cử tri tỉnh Bình Phước kiến nghị, đề xuất với Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với Công an viên theo đúng quy định./.

Người trả lời: Bộ Công an