Công an nhân dân đóng góp quan trọng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân
Video
Liên kết website