Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”

13/04/2012
Sáng 12/4/2012, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Các đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương…; Phó Bí thư Thường trực, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đồng chí Thứ trưởng, đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các vụ, cục trực thuộc Bộ Công an…

Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) đã được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; lực lượng Công an nhân dân phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể, phát huy sức mạnh “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị xã hội; tham gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma túy; quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư...

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã gắn kết với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và các phong trào cách mạng khác. Nhiều mô hình điển hình trong phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được xây dựng và phát huy tác dụng. Hiện nay cả nước có trên 700 loại mô hình, tổ chức quần chúng phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn ma tuý; phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; giữ gìn an ninh, trật tự. Nhiều mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, phát triển trên tất cả các địa bàn, mang tính xã hội hoá cao, được các địa phương thực hiện có hiệu quả và nhân rộng, như: “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ”,  “Cụm liên kết an toàn về an ninh, trật tự”, “Chi đoàn thanh niên không có tội phạm”, “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, “Nông dân với pháp luật”,“Xóm đạo bình yên”, “Dòng tộc không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Tổ công nhân tự quản”, “Khu nội trú sinh viên an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội”.v.v...

 

Toàn cảnh Hội nghị triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW


Qua phong trào, nhân dân đã cung cấp hàng chục triệu nguồn tin có liên quan đến công tác an ninh, trật tự, trong đó có 60% đến 70% tin có giá trị giúp các cơ quan chức năng phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ phạm tội, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, các vụ án về tội phạm có tổ chức, tội phạm lợi dụng công nghệ cao, đường dây buôn ma túy, mua, bán người. Từ phát hiện của nhân dân, trong 10 năm từ 2001 đến 2011, cơ quan Công an đã bắt giữ 14.969 đối tượng truy nã, trốn thi hành án; vận động 28.569 đối tượng phạm tội ra tự thú.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, trong sạch vững mạnh; xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ngày càng vững mạnh, thực sự là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của nhân dân.

Tuy nhiên, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cũng còn một số tồn tại: chưa thực sự đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới; phát triển chưa đồng đều, rộng khắp, có nơi có lúc còn mang tính hình thức, thiếu sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch; chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị đồng chí Lê Hồng Anh đã khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện tốt các nội dung sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy Đảng, chính quyền và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức từ Trung ương đến cơ sở cần nghiêm túc quán triệt và nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xác định xây dựng phong trào là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là cơ sở để xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc…. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội…
 
- Tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao. Chú trọng phát triển và  nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết, nhân rộng kinh nghiệm mô hình hoạt động có hiệu quả… Quan tâm xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, lực lượng nòng cốt xây dựng phong trào, phát huy vai trò Bí thư chi bộ, Trưởng các đoàn thể, Trưởng thôn, bản...

- Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải thường xuyên được đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp phù hợp và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong từng thời kỳ, đảm bảo thiết thực, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng vùng, từng lĩnh vực. Coi trọng công tác tuyên truyền để nhân dân được thông tin kịp thời, thường xuyên về tình hình an ninh, trật tự; nâng cao cảnh giác trước âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Phong trào phải được lồng ghép với việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp, các ngành, gắn với cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế - xã hội ở từng đơn vị, địa phương.

- Tăng cường công tác nghiên cứu, xây dựng sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tăng cường quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân với Quân đội nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào bảo vệ ANTQ ở các cấp theo hướng: tập trung, thống nhất toàn diện về an ninh, trật tự, khắc phục tình trạng nhiều Ban chỉ đạo cùng thực hiện một nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

- Các cấp ủy Đảng, chính quyền cần chăm lo xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

- Sau Hội nghị triển khai của Ban Bí thư, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần phối hợp chặt chẽ, nghiên cứu vận dụng cụ thể vào tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị để xây dựng, bổ sung chương trình hành động tổ chức triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Tăng cường kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện, động viên khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiên tiến, khắc phục những yếu kém. Các cơ quan thông tấn, báo chí phải thường xuyên tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.
 

Văn Toàn
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website