Đảng ủy Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật: Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

14/01/2014
Ngày 14/01/2014, tại Hà Nội, Đảng ủy Tổng cục Hậu cần- Kỹ thuật (HCKT) Công an nhân dân tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (TW) Đảng (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cốt cán của Tổng cục. Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì Hội nghị.

Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Hội nghị TW8; từ đó củng cố niềm tin, biến quyết tâm chính trị thành việc làm thiết thực.

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết về “Đổi  mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế- xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”.
 

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng cục và các đại biểu dự Hội nghị.

 

Phát biểu tổng kết Hội nghị, đồng chí Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT yêu cầu các cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các đơn vị xây dựng Kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành TW Đảng trong Đảng bộ, Chi bộ, đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; qua đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động cho cán bộ, đảng viên; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc trong nhận thức, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt chú trọng vận dụng các quan điểm, chủ trương của Đảng vào nhiệm vụ công tác HCKT CAND, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới…/.

Linh Lan
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website